På det seneste regionsrådsmøde blev det vedtaget, at der i hvert sygehusområde i Region Syddanmark vil være mindst ét sted, hvor det er muligt at få mammografiscreening indtil minimum klokken 18:00 mindst en dag om ugen.

Screeningsmammografi er et tilbud til kvinder uden symptomer på brystkræft; en standardiseret røntgenundersøgelse af brysterne, med fastlagte tidsintervaller, med henblik på tidlig opsporing af brystkræft.

Det er den enkelte region, der er ansvarlig for organiseringen af mammografiscreeningen, inden for de rammer der er fastlagt i de kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark.

Mammografiscreeningen i Region Syddanmark er en regional organisation, der består af et fælles screeningssekretariat og de fire radiologiske afdelinger i regionen.

Mammograficentret på OUH har det faglige ledelsesansvar for screeningsprogrammet, som bl.a. indebærer kvalitetssikring/-udvikling og dokumentation. Herudover står sekretariatet også for planlægning af screeningen og indkaldelse af kvinderne i et samarbejde med de radiologiske afdelinger, som informerer sekretariatet om indkaldelseskadence.

Der er nedsat en permanent følgegruppe på området – Følgegruppen for mammografiscreening – bestående af en sygehusdirektør fra hvert sygehus og afdelingsledelserne og de specialeansvarlige overlæger fra de fire radiologiske afdelinger.

Anbefalinger om øget tilgængelighed for kvinder på arbejdsmarkedet fra Følgegruppen for mammografiscreening

Følgegruppen for mammografiscreening er i enighed kommet frem til følgende anbefalinger:

  • At sygehusenhederne sikrer åbningstider, hvor der for hver sygehusområde vil være mindst ét sted, hvor det er muligt at få mammografiscreening indtil minimum kl. 18.00 mindst en dag ugentligt, jævnfør ordlyden i budgetaftalen.
  • At modellen for booking af de udvidede tider skal tage højde for en balance mellem, på den ene side at lade screeningstiderne stå åbne så længe som muligt, af hensyn til tilgængeligheden og tilbuddet til kvinderne, og på den anden side at få de tilbageværende tomme tider booket op i tilstrækkelig god tid, af hensyn til planlægningen på screeningsenhederne og for så vidt muligt at sikre fuld udnyttelse af tiderne. Konkret foreslås det, at lade screeningstiderne stå åbne for kvinderne frem til ca. 1 uge forinden, hvorefter de tilbageværende tomme tider bookes op af sekretariatet.
  • At fordelingsnøglen til udmøntning af de 400.000 kr. fastsættes til 25 % til hver af de fire ansvarlige sygehusenheder, det vil sige 100.000 kr. til hver enhed årligt.

Det er noget, der glæder regionsrådsmedlem, Pernelle Jensen (V).

– Jeg håber, at flere kvinder vil tage imod tilbuddet om mammografiscreening, fordi jo tidligere brystkræft bliver opdaget, jo bedre er muligheden for helbredelse.