Det kan virke mærkeligt, at kommunens økonomi mangler 35 millioner, samtidig med at der er mere end 400 millioner kroner på kontoen. Men økonomiaftalen begrænser kommunernes forbrug – og på nuværende tidspunkt har man brugt 35 millioner kroner mere end tilladt i Fredericia Kommune.

Der er foretaget 1. budgetopfølgning i 2022, som viser et forventet regnskab på serviceudgifter på 2.549,270 mio. kr., hvilket er 35,177 mio. kr. over Fredericia Kommunens aktuelle serviceramme for 2022. Direktionen har anmodet organisationen udvise økonomisk tilbageholdenhed.

Fredericia Kommune har fået lov at bruge 2.514,09 millioner kroner på serviceudgifter, men som det ser ud nu vil Fredericia Kommune ende med et merforbrug på 35 millioner kroner. Dette i sig selv er ikke et problem, såfremt andre kommuner ender med at bruge mindre – men det ser ud til, at de fleste kommuner er meget pressede på deres serviceudgifter, hvorfor det umiddelbart er nødvendigt, at Fredericia Kommune får reduceret deres forbrug med 35 millioner kroner.

Til dette har forvaltningen foreslået en række ændringer, som Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til. Merforbruget ser således ud:

Klima-, Energi- og Miljøudvalget, forventet mindreudgift -1,000 mio. kr.

 • Rottebekæmpelse, forventet mindreforbrug -1,000 mio. kr.

Teknisk Udvalg, forventet merudgift 5,400 mio. kr.

 • Ejendomsdrift rådhuset, øget aktivitet på Bülows m.v. i alt merudgift 1,700 mio. kr.
 • Kloge m² – ikke realiserbar budgetteret besparelse, 3,700 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget, forventet merudgift 5,500 mio. kr.

 • Dagtilbud, skoler og fritid merudgifter til COVID-19 pode opgave, fastholdelse af varme hænder og grundnormering i små institutioner, forventet merudgift i alt 2,500 mio. kr.
 • Dagtilbud, skoler og fritid, nedsættelse af budgetværn mod merudgift ved elevtalsusikkerhed, forventet mindre udgift -2,000 mio. kr.
 • Familie- og børnesundhed, flere dyre enkeltsager vedr. handicappede børn på døgninstitution, forventet merudgift 5,000 mio. kr.

Kultur- og Idrætsudvalget, forventet mindreudgift -0,350 mio. kr.

 • Tilskud, forskydning i udbetaling af tilskud, mindreudgift -0,750 mio. kr.
 • Madsbyparken, merforbrug/mistede indtægter grundet nedlukning i 1. kvartal (COVID-19), forventet merudgift 0,400 mio. kr.

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, forventet mindreudgift -1,643 mio. kr.

 • Flexjob, lav ledighed blandt fleksjobbere gør det vanskeligt at ansætte i kommunen, forventet mindreudgift -1,605 mio. kr.
 • Refusion for 2021 er bogført i 2022, forventet merindtægt -0,252 mio. kr.
 • Stigning i Ukrainske flygtninge påvirker boliger til midlertidig omplacering af flygtninge, forventet merudgift 0,214 mio. kr.

Senior- og Socialudvalget, merudgift 9,366 mio. kr.

 • Senior og Sundhed, AUB-refusion vedr. elever for 2021 er gået ind i 2022, forventet merindtægt -1,400 mio. kr.
 • Visitationen, Fritvalgs-rammen mindre træk, forventet mindreforbrug -2,200 mio. kr.
 • Visitationen, Madleverandører, forventet mindreforbrug -0,800 mio. kr.
 • Klippekort, flere borgere på den del, der er under udfasning, merudgift 0,120 mio. kr.
 • Plejen inde, merudgifter til løn på Stævnhøj (der arbejdes med handleplaner, forventes ikke varigt), forventet merudgift 1,500 mio. kr.
 • Plejen inde, ny indkøbsaftale og dyrere råvarer, forventet merforbrug 0,700 mio. kr.
 • Plejen ude, hjemmehjælp, uddelegeret sygepleje og rehabilitering (der arbejdes med handleplaner og merforbruget forventes ikke varigt), forventet merudgift 6,191 mio. kr.
 • Overførsel mellem årene gæld fra år 2021, forventet merudgift 2,244 mio. kr.
 • Sygepleje, sygeplejeklinik, hverdagsrehabilitering og sygeplejeartikler samt vaskeriet, i alt forventet mindreforbrug -0,506 mio. kr.
 • Hjælpemidler og Kommunikation, forventede merudgifter til løn 0,440 mio. kr.
 • Træning og forebyggelse, vederlagsfri fysioterapi, mindreforbrug -1,050 mio. kr.
 • Kørsel af borgere, merudgifter grundet flytning af træning og forebyggelse, forventet merudgift 0,500 mio. kr.
 • Udgifter til HUR-maskine og ekstern specialiseret rehabilitering, forventet merforbrug 0,550 mio. kr.
 • Kommunens egne enheder, merudgifter til Kobbelgården 1 og 3 og merforbrug på ekstern ambulant stofbehandling øget tilgang finansieret af færre udgifter til administration, drift, bygninger og grunde samt merindtægter mellemkommunale borgere ved Kompetencecentret for døve og døvblinde, netto forventet mindreudgift -1,229 mio. kr.
 • Myndighed, øget tilgang mellemkommunal STU, forventet merudgift 0,600 mio. kr.
 • Myndighed, øget tilgang til eksterne botilbud, forventet merforbrug 3,500 mio. kr.
 • Myndighed, øget tilgang til forsorgshjem, forventet merforbrug 0,380 mio. kr.
 • Myndighed, færre borgere i efterværen, forventet mindreforbrug -0,300
 • Myndighed, manglende finansiering af gæld overført fra 2021, forventet merudgift 0,596 mio kr.
 • Færre udgifter til objektiv finansiering Kofoedsminde samt merindtægter på dagtilbud, i alt forventet mindreudgift/merindtægt -0,470 mio. kr.

Unge- og Uddannelsesudvalget – ingen afvigelser indmeldt

Bosætnings- og Turismeudvalget – ingen afvigelser indmeldt

Økonomi- og Erhvervsudvalget, merudgift 6,306 mio. kr.

 • Visit Fredericia, forventede øgede udgifter 0,115 mio. kr.
 • Advokatbistand, forventede øgede udgifter 1,500 mio. kr.
 • Folkeafstemning, ikke budgetteret 1,000 mio. kr.
 • Arbejdsskadeerstatninger, forventede øgede udgifter 5,000 mio. kr.
 • Implementering af monopolbrud samt mindre justeringer, forventet mindreudgift i alt   -0,532 mio. kr.
 • Nyt ESDH-system inkl. konvertering af data fra nuværende to systemer, uddannelse og god journaliseringsskik, forventet merudgift 1,600 mio. kr.
 • Bufferpulje nulstilling af restbudget efter finansiering af 7,700 mio. kr. på det specialiserede socialområde, -2,377 mio. kr.

Wrist: Det er en gul lampe der blinker

– Det er faktisk ofte nu vi konstaterer de store udsving. Sidste år var det langt højere. og det er jo det her vi bruger budgetopfølgningen til. Så er det op til os at styre og nedbringe det, med de instrumenter der er til det. Historisk har vi set, at det gerne skulle komme tættere på 0 til næste budgetopfølgning – og så skal vi gerne ramme så tæt på nul som muligt. Det er også vigtigt at forstå, at det ikke er et udtryk for en dårlig økonomi. Vi har pres på udgifterne og begrænsede rammer. Vi har i forvejen budgetteret rammerne ud – og det yderligere pres gør, at vi går over.

– Nu skal vi agere på det – og det gør, at vi skal se om vi kan udsætte lidt. Normalt når man når årsskiftet er der altid projekter, som de enkelte områder beder om at få overflyttet. Det er ikke lagt ind i det her. Det er en gul lampe der blinker, og det håndterer vi. Men det er ikke en rød lampe.